Duurzaamheid

Gedegen oplossingen vergen een solide aanpak. Bij het inschakelen van een extern bureau bestaat altijd de kans dat aangebrachte verbeteringen niet worden overgenomen door diegenen die het uiteindelijk moeten doen: uw personeel. Dit willen wij voorkomen. Wij zijn van mening dat breed gedragen oplossingen het meest duurzaam zijn. Om dat te borgen zullen we regelmatig inventariseren in hoeverre de verbeteringen geïmplementeerd zijn.

Duidelijke afspraken
Voordat we van start gaan stellen we vast welke doelen we willen bereiken en spreken we tijdstippen af voor tussentijds overleg. Dan evalueren we wat er is gebeurd, bekijken in hoeverre onze doelen zijn gerealiseerd en besluiten we hoe verder te gaan.

Verslaglegging
Wij zorgen voor korte besprekingsverslagen en leggen de actiepunten in een planning vast.
Bij projecten zien we er op toe dat deze goed gedocumenteerd worden door middel van werkinstructies en procedures.
Op verzoek verzorgen wij daarnaast ook de training van en de presentatie aan het personeel.

Consistentie
Aan het einde controleren wij of en waarborgen wij dat het nieuwe proces of werkwijze naadloos aansluit bij de overige subsystemen.